2023年4月重庆自考07409宋词研究试卷

编辑整理:重庆自考网   发布于: 2024-01-12 15:58:20     点击: 次  【加入考试交流群】热门
立即购买

《自考视频课程》名师讲解,轻松易懂,助您轻松上岸!低至199元/科!

一、单项选择题:本大题共10小题,每小题1分,共10分。在每小题列出的备选项中只有一项是最符合题目要求的,请将其选出。


1.词是随着隋唐___兴起而发展起来的一种音乐文艺。


A.雅乐


B.清商乐


C.燕乐


D.胡乐


2.填词用的谱有两类,一类是《音谱》,一类是___


A.《词谱》


B.《歌谱》


C.《曲谱》


D.《乐谱》


3.中、晚唐时期第一个大力作词的诗人是___


A.白居易


B.刘禹锡


C.温庭筠


D.李商隐


4.与晚唐温、韦鼎足而立的南唐词人是___


A.徐铉


B.冯延巳


C.李璟


D.李煜


5.下列词人中深受南唐词风影响的是___


A.晏殊


B.柳永


C.秦观


D.周邦彦


6.词“别是一家”由___提出。


A.温庭筠


B.欧阳修


C.苏轼


D.李清照


7.作词善于化用唐人诗句的词人是___


A.韦庄


B.贺铸


C.张先


D.辛弃疾


8.___的词被比作“七宝楼台”。


A.柳永


B.秦观


C.周邦彦


D.吴文英


9.宋人最早的词话是___


A.《古今词话》


B.《本事曲》


C.《拣词》


D.《散骳说》


10.陆行直《词旨》所传,即___词法,所论重在句法与用字。


A.李清照


B.姜夔


C.吴文英


D.张炎


二、填空题一:本大题共10小题,每小题1分,共10分。


11.慢是___的简称,与急曲子相对而言。


12.叠韵是将本调再重复一遍,即由小令叠为_____。


13.宋人填词往往用的是___,即一曲一谱。


14.杂曲小唱分为令、引、近、慢诸体,近是“___”的省称。


15.法曲是大曲的一部分,因其融合___、道门曲而得名。


16.五代词的两个中心分别是___和南唐。


17.“词家三李”指李白、___和李清照。


18.白居易、刘禹锡依曲拍为句所作___,可以作为词体确立的一个标志。


19.唐宋正史及官藏书目皆不收词籍,著录词籍始于__书目。


20.宋人书录中,___所撰《遂初堂书目》始设词曲类。


三、填空题二:本大题共3小题,每空1分,共10分。


21.写出下列词籍的作者或编者。


(1)《绝妙词选》:


(2)《乐府雅词》:


(3)《小山词》:


(4)《人间词话》:


22.写出下列名句的作者。


(1)会挽雕弓如满月,西北望,射天狼。


(2)叶上初阳干宿雨,水面清圆,一一风荷举。


(3)东风夜放花干树,更吹落,星如雨。


23.下列评论文字中出现的字号指的是哪位词人?


(1)“至飞卿以侧艳之体,逐管弦之音,始多为拗句,严于依声。”其中“飞卿”是指____。


(2)“耆卿才调关民隐,莫认红腔昔昔盐。”其中“耆卿”是指______。


(3)“盖山谷是东坡一派,少游则纯乎词人之词也。”其中“少游”是指______。


四、解释下列句子中下加横线的词语:本大题共4小题,每词1分,共5分。


24.老夫聊发少年狂,左牵黄,右擎苍。


25.这次第,怎一个愁字了得。


26.是处红衰翠减,冉冉物华休。


27.倩何人,唤取红巾翠袖,揾英雄泪。


五、名词解释题:本大题共3小题,每小题5分,共15分。


28.重头曲


29.择新声


30.《碧鸡漫志》


六、请指明下列词句的出处(作者、篇名),并予以赏析:本大题共3小题,每小题5分,共15分。


31.平芜尽处是春山,行人更在春山外。


32.试问闲愁都几许?一川烟草,满城风絮,梅子黄时雨。


33.此生谁料,心在天山,身老沧洲。


七、论述题:本大题共2小题,每小题10 分,共20分。


34.苏轼革新宋词取得了哪些成果?


35.李清照前后期词风的转变及原因。


八、将下面这首词加以分片、断句、标出韵位,并指明用的是平声韵还是仄声韵。(分片用“//”


号,断句一律用“。”号,并在韵位所在字下方标出“△”号。本大题15分)(在答题纸上抄写


该词并作答)


36.欧阳修《朝中措》


平山阑槛倚晴空山色有无中手种堂前垂柳别来几度春风文章太守挥毫万字一饮千钟行乐直须年少尊前看取衰翁


 


B卷


一、单项选择题;本大题共10小题,每小题1分,共10分。在每小题列出的备选项中只有一项


是最符合题目要求的,请将其选出。


1.词起源于“__之曲”。


A.街谈巷议


B.勾栏瓦舍


C.酒楼茶肆


D.胡夷里巷


2.下列哪位词人的个性具有“纯真”的特点?


A.温庭筠


B.韦庄


C.李煜


D.秦观


3.晏殊词风格特点可以概括为__


A.“侧艳”


B.“新天下耳目”


C.“富贵闲雅”


D.“醇厚和雅”


4.李之仪《卜算子》“我住长江头”词风具有“__”的特点。


A.俊逸


B.典雅


C.醇厚


D.雍容


5.柳永词基本属于“俗词”类型,这里"俗”的含义包括__


A.浅俗


B.通俗


C.世俗


D.以上全对


6.下列哪句词风格与其他选项明显不同?


A.“谁怕?一蓑烟雨任平生”


B.“离愁渐远渐无穷,迢迢不断如春水”


C.“年来岁去,应折柔条过千尺”


D.“何逊而今渐老,都忘却,春风词笔”


7.“解道江南断肠句,只今惟有贺方回"的“断肠句"是指“____"。


A.离愁渐远渐无穷,迢迢不断如春水


B.一川烟草,满城风絮,梅子黄时雨


C.杨柳岸,晓风残月


D.旧时月色,算几番照我,梅边吹笛


8.下列哪个选项的词兼具雅、俗两种风格?


A.欧阳修与黄庭坚


B.李煜与柳永


C.苏轼与范仲淹


D.姜夔与吴文英


9.“中原乱,簪缨散”描绘的是__的景象。


A.唐末、五代


B.北宋初年


C.北宋末年


D.南宋末年


10.陈亮词自陈“经济之怀”,这里“经济”的含义是__


A.等同于现代汉语的“经济”


B.经邦济世


C.便宜、合算


D.节约、节俭


二、判断题:本大题共10小题,每小题1分,共10分。判断下列各题,在答题纸相应位置正确的涂“A”,错误的涂“B”。


11.唐宋词人大多数都是北方人或在北方长久逗留过的人。


12.唐代民间词调名与题材大多一致。


13.《花间集》的内容以描写艳情为主,也有少量其他内容。


14.《珠玉词》作者是欧阳修。


15.黄庭坚《水调歌头》“瑶草一何碧”仿效的是柳永词风。


16.苏轼写过农村题材词。


17.刘熙载认为张元干的词称得上有“兴观群怨”的崇高品格。


18.南宋前期词坛上最具有苏轼词风的词人是李纲。


19.辛弃疾词喜用典故。


20.宋亡前后,“浙派词人”与“江西词人”的创作同中有异。


三、填空题:本大题共12小题,每小题1分,共12分。


请在括号里填上合适的内容(21-26题)


21.唐宋词中蕴含着强烈的忧患意识,从而呈现出“悲剧性”和“__”特点。


22.中国古代音乐史上存在着三大音乐体系:雅乐、清商乐和_____。


23.“感慨遂深”是对__词的评价。


24.《片玉集》作者______。


25.“清空”、“骚雅”是__词的特点。


26.张炎《解连环》(咏孤雁)的题材属于__词。


请将下列词句补充完整(27-32题)


27.欲他征夫早归来,____。


28.四十年来家国,_____。


29.塞下秋来风景异,____。


30.今宵剩把银钉照,____?


31.郴江幸自绕郴山,______。


32.惆怅双鸳不到,_____。


四、列举题:本大题共2小题,每小题4分,共8分。


33.列举苏轼“豪放”、“旷放”风格词各两首。


34.列举四位“辛派”爱国词人。


五、解释下列句子中下加横线的词语。本大题共10小题,每小题1分,共10分。


35.晚妆初了明肌雪。


36.伫倚危楼风细细。


37.但悠游卒岁,且斗尊前。


38.韶华不为少年留。


39.断无蜂蝶慕幽香,红衣脱尽芳心苦。


40.回头迢递便数驿。


41.薄雾浓云愁永昼,瑞脑销金兽。


42.追想当年事,殆天数,非人力。


43.元嘉草草,封狼居胥。


44.心在天山,身老沧洲。


六、名词解释题:本大题共2小题,每小题5分,共10分。


45.燕乐


46.教坊


七、分析下列作品的主题思想和艺术特色。本大题共2小题,每小题10分,共20分。


47.《六丑·蔷薇谢后作》(周邦彦)


正单衣试酒,恨客里光阴虚掷。愿春暂留!春归如过翼,一去无迹。为问花何在?夜来风雨,葬楚宫倾国。钗钿堕处遗香泽,乱点桃蹊,轻翻柳陌。多情更谁追惜?但蜂媒蝶使,时叩窗槅。  东园岑寂,渐蒙笼暗碧。静绕珍丛底,成叹息。长条故惹行客,似牵衣待话,别情无极。残英小、强簪巾帻。终不似一朵钗头颤袅,向人欹侧。漂流处,莫趁潮汐。恐断红尚有相思字,何由见得?


48.《永遇乐》(李清照)


落日熔金,暮云合壁,人在何处?染柳烟浓,吹梅笛怨,春意知几许?元宵佳节,融和天气,次第岂无风雨?来相召,香车宝马,谢他酒朋诗侣。    中州盛日,闺门多暇,记得偏重三五。铺翠冠儿,捻金雪柳,簇带争济楚。如今憔悴,风鬟雾鬓,怕见夜间出去。不如向、帘儿底下,听人笑语。


八、论述题:本大题共2小题,每小题10分,共20分。


49.秦观词的成就可以概括为“情韵兼胜”,结合具体作品,谈谈你对“情胜”与“韵胜”的理解。


50.结合具体作品,论述姜夔词的思想内容。


 

以上就是关于“2023年4月重庆自考07409宋词研究试卷”的全部内容,如需了解更多报名时间准考证考试安排成绩查询自考专业院校查询考试教材自考真题自考课程购买等的相关问题,可随时添加重庆自考网《专业老师微信》进行在线沟通了解哦~

本文标签:历年真题文学类

转载请注明:文章转载自(http://www.cqzk.cq.cn

本文地址:http://www.cqzk.cq.cn/tk_wxl/26575.html微信二维码

《重庆自考网》免责声明:

1、由于考试政策等各方面情况的调整与变化,本网提供的考试信息仅供参考,最终考试信息请以省考试院及院校官方发布的信息为准。

2、本站内容部分信息均来源网络收集整理或来源出处标注为其它媒体的稿件转载,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有,如有内容与版权问题等请与本站联系。联系邮箱:952056566@qq.com

重庆自考网-便捷服务